Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
Zanussi Support

Veiligheidsvoorschriften

Installatie

 • Verwijder de verpakking en de transportbouten.

 • Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Indien het apparaat in de toekomst moet worden verplaatst, moeten ze worden bevestigd om de trommel vast te zetten en te voorkomen dat deze schade veroorzaakt.

 • Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.

 • De vloer waar het apparaat wordt geïnstalleerd moet vlak, stabiel, hittebestendig en schoon zijn.

 • Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.

 • Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloer te creëren.

 • Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

 • Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.

 • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

 • Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

 • Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

Aansluiting aan de waterleiding

 • Beschadig de waterslangen niet.

 • Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.

 • Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.

Gebruik

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.
 • Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

 • Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.

 • Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

 • Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.

 • Plaats geen bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

 • Raak tijdens de werking van een programma de glazen deur niet aan. Het glas kan heet worden.

Servicedienst

 • Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
 • Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.

 • Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.

 • Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.

 • Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

 • Was this article helpful?