Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
Zanussi Support

Veiligheidsvoorschriften

Montage

icon-warning.pngAttentie
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
 • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

 • Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.

 • Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

 • Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.

 • De zijkanten van het apparaat moeten naast apparaten of units staan van dezelfde hoogte.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
 • Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Zorg ervoor dat een eventueel verlengsnoer waarop het apparaat is aangesloten, geaard is.

 • Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Neem contact op met de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

Gebruik

icon-warning.pngAttentie
Gevaar op letsel, brandwonden, elektrische schokken of een explosie.
 • De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

 • Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

 • Oefen geen kracht uit op een geopende deur.

 • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

 • Gebruik het apparaat niet als werkoppervlak en gebruik de ovenruimte niet als opslagplek.

Onderhoud en reiniging

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel, brand en schade aan het apparaat.
 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

 • Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

 • Zorg ervoor dat er geen voedselresten of resten schoonmaakmiddel ophopen op de afdichtoppervlakken van de deur.

 • Resterend vet of voedsel in het apparaat kan brand veroorzaken.

 • Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

 • Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt eerst de aanwijzingen op de verpakking.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Haal de stekker uit het stopcontact.

 • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

 • Was this article helpful?