Skip to main content
Veiligheidsinformatie
Zanussi Support

Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

 • Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

  Kinderen jonger dan 3 jaar moeten niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat worden gelaten.

 • Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

 • Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

 • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

 • Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Algemene veiligheid

 • Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:

  • boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen

  • Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen

 • Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is. Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet aan. Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of verwijderen.

 • Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

 • Als de deur, scharnieren/handgrepen of deurafdichtingen zijn beschadigd, mag het apparaat niet worden gebruikt tot hij is gerepareerd door een vakkundig persoon.

 • Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

 • Alleen een vakkundig persoon kan onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren waarvoor de afdekking moet worden verwijderd die beschermd tegen blootstelling aan magnetronenergie.

 • Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

 • Verwarm geen vloeistoffen of andere levensmiddelen in afgesloten houders. Deze kunnen dan ontploffen.

 • Gebruik alleen hulpstukken die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

 • Let bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren houders op het apparaat vanwege de mogelijkheid tot zelfontbranding.

 • Het apparaat is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van levensmiddelen of kleding en het opwarmen van warmhoudpads, slippers, sponzen, vochtige doekjes en dergelijke kan leiden tot letsel, zelfontbranding of brand.

 • Als rook wordt waargenomen, zet dan het apparaat uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om vlammen te doven.

 • Het in de magnetron opwarmen van dranken kan ertoe leiden dat het langer duurt voordat het kookpunt wordt bereikt. Pas op als u de houder uit de magnetron haalt.

 • De inhoud van melkflesjes en potjes babyvoeding moet worden geroerd of geschud en de temperatuur moet voor consumptie worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.

 • Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in het apparaat worden opgewarmd omdat ze dan kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetronverwarming is beëindigd.

 • Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en voedselresten dienen te worden verwijderd.

 • Het niet schoonhouden van het apparaat kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak hetgeen weer een negatief effect kan hebben op de levensduur van het apparaat wat weer kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

 • De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn als het apparaat in werking is

 • De magnetron moet niet in een kast worden geplaatst tenzij het is getest in een kast.

 • De achterkant van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst.

 • Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.

 • Let op de minimumafmetingen van de kast (indien van toepassing). Raadpleeg het hoofdstuk Montage.

 • Het apparaat moet bediend worden met een geopende decoratieve deur (indien van toepassing).

 • Was this article helpful?